Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Next » Viết trích dẫn