Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

Next » Viết trích dẫn