Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Next » Viết trích dẫn

Kênh download ebook trên telegram :
https://t.me/tieudaoblog