Tác giả: Tiêu Dao

Tiếc cái đã mất chỉ làm mất thêm những thứ ở hiện tại. Đau cái đã qua chỉ làm đau thêm phần đời còn lại.
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre