Định Dạng Ebook: azw3

AZW hay AZW3 là hai định dạng đọc sách dành riêng cho các thiết bị của Amazon. AZW (2007) và AZW3 (2011)  hai định dạng eBook thuộc quyền sở hữu của Amazon nên mọi eBook được mua hay tải từ trên Amazon đều có một trong hai định dạng này. AZW3 hỗ trợ nhiều kiểu phông chữ, kích thước và bố cục hơn so với AZW