Hải ngoại kỷ sự – sử liệu nước Đại Việt thế kỷ XVII – Thích Đại Sán