Tag: Khám Phá và Khoa học

Liệu It Đã Hết Thời? - Nicholas G. Carr
Lồng Kính - Tự Động Hóa Và Chúng Ta - Nicholas G. Carr
Chuyển Đổi Lớn - Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google - Nicholas G. Carr