Tag: Laura Ries

22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu - Al Ries & Laura Ries 22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu – Al Ries & Laura Ries 34339828422 04b9b7c19b z
Nguồn Gốc Nhãn Hiệu - Al Ries & Laura Ries Nguồn Gốc Nhãn Hiệu – Al Ries & Laura Ries 34202945144 89eb67f5f2 o
Cuộc Chiến Trong Phòng Họp - Al Ries & Laura Ries Cuộc Chiến Trong Phòng Họp – Al Ries & Laura Ries 36249356370 892c7de0c2 b