Tag: Liên Hoa Lâu

Liên Hoa Lâu Tập 1: Chu Tước Quyển - Đẳng Bình
Liên Hoa Lâu tập 2: Huyền Vũ quyển - Đẳng Bình
Liên Hoa Lâu tập 3: Thanh Long quyển - Đẳng Bình
Liên Hoa Lâu tập 4: Bạch Hổ quyển - Đẳng Bình