39 Manh mối tập 8: Mật Mã của Hoàng Đế - Gordon Korman