Tag: Nhật ký ma cà rồng

Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối - L. J. Smith
Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thinh Nộ - L.J Smith
Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến - L. J. Smith
Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Người Không Ngủ - L. J. Smith