Bách Thế Nguyên Anh - Nhĩ Xá Bách Thế Nguyên Anh – Nhĩ Xá 1161190