CEO và Hội Đồng Quản Trị – Phạm Trí Hùng & Nguyễn Trung Thắng 34500374685 c399b06f24 c