I find it really beautiful when someone prays for you without you knowing. I don’t think there’s any form of deeper and purer love.
Tôi thấy thật đẹp khi ai đó cầu nguyện cho bạn mà bạn không hề hay biết. Tôi không nghĩ có bất kỳ hình thức tình yêu nào sâu sắc và thuần khiết hơn.

Next » Viết trích dẫn