Tác Giả: Brian Tracy

Brian Tracy là một diễn giả người Mỹ gốc Canada và là tác giả về phát triển bản thân. Ông là tác giả của hơn 80 cuốn sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Những cuốn sách nổi tiếng của anh ấy là Kiếm những gì bạn thực sự có giá trị, Ăn con ếch đó !, Không lý do! Sức mạnh của Tự kỷ luật và Tâm lý của Thành tích.