Tác Giả: Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê (ngày 20 tháng 11 năm 1912 – ngày 22 tháng 12 năm 1984) là nhà văndịch giảnhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam, có 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế, v.v.