• Câu đối tết 2022

Danh mục: Kinh Tế – Quản Lý


Lồng đèn tết


Cầu
được,
ước
thấy
Xuân
như
ý
2022
Lồng đèn tết


Phúc
ngập,
lộc
tràn
Tết
phồn
vinh.
2022