Tác Giả: Peter F. Drucker

Chưa có ảnh tác giả ...
Nhà quản trị thành công
Tinh hoa quản trị của Drucker
Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới
Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng