Tác Giả: Sigmund Freud

Chưa có ảnh tác giả ...

Sigmund Freud nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.