Tác Giả: Suzanne Collins

Chưa có ảnh tác giả ...
Đấu Trường Sinh Tử - Tập 2: Bắt Lửa
Đấu Trường Sinh Tử- Tập 3: Húng Nhại