Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Next » Viết trích dẫn

Kênh download ebook trên telegram :
https://t.me/tieudaoblog