Đời người thong dong đâu cần phải vội vã. Ung dung là một loại trí tuệ.

Next » Viết trích dẫn