Thẻ: Danh Nhân

Hòn Tuyết Lăn: Cuộc đời và Sự nghiệp của Warren Buffett Tập 1 – Alice Schroeder