Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số

Nhất, thuộc về phi tinh phái <tinh diệu giải thích>

Phi tinh luận mệnh, chủ yếu thường dùng tinh diệu cận mười tám. Là phi tinh luận mệnh này đây mệnh bàn mười hai cung “Cung vị” là việc chính trục, dĩ “Tứ hóa” là “Dụng thần” ; nhu tứ hóa xỏ xuyên qua toàn cục sau đó “Cung vị”, “Tinh diệu”, “Hóa tượng” ba người tịnh thích, thủy năng lực “Dừng hình ảnh cục”, “Quyết cát hung”. Khác biệt vu “Tam hợp phái” quá nhiều mãn bàn khổ tinh diệu, thần sát, tổ hợp cát hung.

Thí dụ như tử vi ngôi sao may mắn nhập mệnh mà tướng mạo đường đường người đó, lại dùng cái gì chậm chạp không gặp kỳ phát đạt? Là tứ hóa lúc thủy năng lực sai ai ra trình diện kỳ cách cục của không tốt cho nên cũng. Trái lại thông thường hung tinh tọa mệnh người đó lại giành được đại thành tựu, giai nhân chỉnh thể cách cục tứ hóa được kỳ cát hội cộng quang vinh cho nên cũng.

Tử vi đẩu số tinh diệu tượng nghĩa, đều xuất thân từ “Phong Thần bảng” cố sự lý chính là nhân vật tính chất đặc biệt. Nếu có tâm nghiên cứu tử vi, hay nhất tiên đọc qua Phong Thần bảng, tiên thành lập một chút khái niệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *