Coi tướng đàn bà

Quyền sách nhỏ này bàn riêng về tướng cách của người đàn bà. Sách được chia ra làm ba chương như sau:

Chương nhất luận về tướng-cách thế nào là vinh là nhục. Trong chương này ghi thành 20 mục, bàn về các bộ vị hiện trên xét mặt, các loại nốt ruồi có ảnh hưởng quan trọng đến số mạng con người, các vận hạn và 12 cung trong đó có cung Phu-Tưởng và Tây-Tức làm căn bản, cung tài lộc làm hậu thuẫn.

Chương nhà gồm 8 mục bàn rõ ràng thế nào là 72 loại tưởng cách dâm-tiện, liên-tiếp đến 36 tướng-cách hình phu, khắc tử. Sau hết là 44 nét cô-phạm an-bdi.

Ngược lại còn có 7 nét hiền và 4 đức sáng của Đàn bà mà người khác ngó thấy tướng cách phải khâm phục, kinh tồn.

Cũng trong chương nhà còn nêu rõ thế nào là Thọ, Yêu.

Tiếp qua chương ba bàn về khi người đàn bà thụ thai cho tới lúc làm-bồn, coi sắc-diện đồ phân loại sanh trai hay sanh gái.

Tướng là Tưởng Mạo, nhưng cũng có thay đổi được gọi là Tưởng cách. Sự thay đổi tưởng cách do ở tâm tư hay hành động đều theo luật thừa-trừ, gieo nhân ngắt trái. Tóm-lắt quyền sách Coi-tướng Đàn bà này ngụ * giúp bạn N-Lưu tìm-hiều cuộc đời của mình, trunggian bằng dòng chữ, mà chẳng phải mượn tới đệ tam nhân.

Theo đúng ngôn từ của Sách Liễu-Trang-Thần-Tướng hợp với lời đoán trong Ma-Y và Nữ tướng-Thuật của LýXuyên Đạt-Lão, dịch rõ-ràng thứ tự một cách vô-tư, cốnghiểu Quý-Vị độc giả đề chúng ta cùng nhau chiêm-nghiệm.

Viết tại Thủ-Đô Sài-Gòn ngày Đầu Xuân Nhâm-Tý.

Túy-Lang NGUYỄN-VĂN-TOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *