The Book of Tarot – S. G. Estes

 • Preface
 • Origin of the Tarot
 • Structure
 • Kabalah and the Suits
 • Numerology and the Tarot
 • The Major Arcana
 • The Minor Arcana
 • Storage of the Cards
 • Reading the Cards
 • The Ancient Celtic Method of Divination
 • Astrological Readings
 • European Method
 • Meditation and the Tarot
 • Bibliography

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *