Triết học tổng quát – Trần Văn Hiến Minh

Sau hơn một niên-học, hai nghìn cuốn Triết-học Tồng quát, in lần thứ hai đã không đủ thỏa mãn nhưcầu của học-sinh Tú tài và sinh viên Dự bị Văn-khoa. Điều đó nói lên lòng tin-nhiệm của các bạn học sinh, sinh viên, và nhất là của các vị đồng nghiệp dạy Triết-học nơi các trường công tư. Chúng tôi xin thành thực ghi ân các bạn hại-sinh, sinh viên, các bạn đồng nghiệp và quý vị độc giả xa gần.

Riêng các vị đồng nghiệp đã cho chúng tôi nhiều nhận xét quý giá về lần xuất bản thứ hai. Chúng tôi đã triệtđề khai-thác những nhận xét đầy tinh thần xây dựng đó, trong lần xuất-bản này. Trước hết, về nội dung, chủng tôi sẽ thêm một số ý tưởng mới vào phần nhận thức luận. Riêng vấn-đề chân-lý sẽ được quảng diễn thêm rõ hơn. Về hình thức, các chương mục sẽ được quân phân lại, cho hợp với trình độ trung học hơn. Ngoài ra, sau mỗi chương hay mỗi loại vấn đề, một số câu hỏi giáo khoa sẽ được đề nghị, theo thề lệ mới dành cho các kỳ thi Tú-tài.

Dám mong các bạn học-sinh, sinh viên, quý vị giáosư, đón nhận lần xuất bản này và giúp cho chúng tôi những nhận xét xây dựng mới.

Viết tại trường Trung-học Chu-văn-An và Trưng Vương đầu niên học 1963-1964 TRẦN VĂN HIẾN MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *